Poradenství a psychoterapie

Krizová intervence je určena normálním, zdravým lidem, kteří se v životě dostanou do situace, kterou neumějí řešit. Je pro ně velmi emočně náročná (objevují se úzkosti, deprese, strach, hněv, ale též bezmoc a bezradnost) a chybí tzv. “coping strategie” – strategie zvládání. Poradenství v krizové situaci má za cíl člověka zklidnit a posílit natolik, aby byl schopen situaci čelit a najít pro sebe nejlepší možné řešení.

Psychologické poradenství a terapie je péče střednědobá a dlouhodobá. Poradenství je orientované spíše na konkrétní problematiku (konflikty, mezilidské vztahy atd.), mapování pozadí problému, nicméně soustředění se spíše na přítomnost a budoucnost klienta.Terapie již představuje komplexní péči, která hledá širší souvislosti v životě člověka, v jeho minulosti, ve způsobech řešení situací, v naučených komunikačních strategiích. Pátrá po souvislostech, neuvědomovaných a stále opakujících se způsobech fungování, v motivacích, která nás k různým jednáním vedou. Po stádiu uvědomění si problematických oblastí je možné přejít do stádia změny, kdy se nacvičují a zkoušejí nové způsoby fungování.

Sexuální poradenství. Sexualita je součástí lidského zdraví. Jestliže máme v sexu problém, často se tento problém přenáší i do našeho partnerského vztahu. Mnoho sexuálních problémů není způsobeno nějakým medicínským či zdravotním problémem, ale spíše neshodami v přáních a touhách mez partnery. Jestliže Váš sexuální problém je po konzultaci s lékařem označen za “psychický”, je možné hledat jeho řešení.

Psychologická diagnostika má za cíl popsat osobnost a intelektovou kapacitu člověka s cílem určit jeho silné a slabé stránky, pomoci mu například najít nejlepší uplatnění v rámci profesního života či vyloučit či zmapovat případnou patologii.

%d bloggers like this: